Khung nhà tiền chế cũ và mới, các loại nhà tiền chế sát U, I từ 100 đến 300, 500.. Diện tích: 40m x 64m = 3200m2
Khẩu độ rộng: 40m.
Số cột giữa: 01
Bước gian: 7m
Số gian: 09
Kèo: 30 kèo (600-450)x200x6x8x18.000mm
Cột biên:10 cột (600-450)x200x6x8x6500mm
Cột phụ(đầu hồi): 12 cột
Cột chính: 10 cột 300x200x6x8x10.000mm
Vách xung quanh cao 4,5m
Xà Gồ Z150x50x20x7000
Không có cổng trời
Bước xà gồ 1300mm


Xem tất cả 3 kết quả